donderdag 30 april 2020

Tante Tjits over Prinses PompebledsjeOnlangs las ik deze mooie recensie over Prinses Pompebledsje 
op het blog van Tante Tjits! 

Dit alderleafste rôze printeboek stiet fol kleurige kollages. Net allinne foar de bern is der in hiel soad te ûntdekken, ek de foarlêzer wurdt traktearre op grappige details.....

Prinses Pompebledsje is in leaf, romantysk printeboek foar elkenien dy’t gek is op prinsesseferhalen en mearkes. In fleurich boek, in perfekt kadootsje om hûndert kear foar te lêzen.

De volledige recensie van prinses Pompebledsje is te lezen op haar uitgebreide blog. www.tantetjits.nl